Bài vị thờ 01

Bài vị thờ sơn son thếp vàng cao 47cm