Bài vị thờ 03

Bài vị thờ gỗ mít sơn son thếp vàng cao 61cm