Bài vị thờ 04

Bài vị thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng, cao 61cm