Bài vị thờ 07

Bài vị thờ sơn son thếp vàng cao 61cm