Bài vị thờ 08

Bài vị thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng, cao 61cm