Bài vị thờ 09

Bài vị thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng, cao 47cm