Bài vị thờ 11

Bài vị thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng, cao 61cm