Bài vị thờ 12

Bài vị thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng, cao 69cm