Bàn loan hầu đồng 01

Bàn loan hầu đồng bằng gỗ mít sơn son thếp vàng