Bàn loan hầu đồng 02

Bàn loan hầu đồng bằng gỗ mít sơn son thếp vàng