Bàn loan hầu đồng 03

Bàn loan hầu đồng bằng gỗ mít sơn son thếp vàng