Bàn loan hầu đồng 04

Bàn loan hầu đồng bằng gỗ mít sơn son thếp vàng