Bàn loan hầu đồng 05

Bàn loan hầu đồng bằng gỗ mít sơn son thếp vàng