Bàn loan hầu đồng 06

Bàn loan hầu đồng bằng gỗ mít sơn son thếp vàng