Bàn thờ án gian 10

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít sơn son thếp vàng được chạm khắc theo lối cổ