Bàn thờ án gian 11

Đây là bàn thờ án gian thờ gỗ mít sơn son thếp vàng được đặt tại đền, đình, chùa