Bàn thờ án gian 12

Mẫu án gian thờ gỗ mít đánh vecni, sơn bóng chạm ngũ phúc