Bàn thờ án gian 14

Đây là Bộ án gian thờ gỗ gụ sơn Pu