Bàn thờ án gian 18

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít chạm tứ linh hóa, chân quỳ