Bàn thờ án gian 19

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít sơn son thếp vàng, chân đứng vuông 10cm