Bàn thờ án gian 20

Đây là mẫu án gian thờ gỗ gụ đục hạ nền