Bàn thờ án gian 22

Đây là mẫu án gian thờ nhị cấp gỗ mít sơn son thếp vàng