Bàn thờ án gian 23

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít đục chiện