Bàn thờ án gian 24

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít sơn son thếp vàng