Bàn thờ án gian 26

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít sơn son thếp vàng đục hạ nền