Bàn thờ án gian 27

Đây là mẫu án gian thờ gỗ gụ để mộc