Bàn thờ án gian 28

Đây là bộ án gian thờ gỗ gụ đục hạ nền