Bàn thờ án gian 29

Đây là mẫu án gian thờ gỗ gụ sơn PU