Bàn thờ án gian 31

Đây là bộ án gian thờ gỗ mít đục hạ nền