Bàn thờ án gian 32

Đây là bộ án gian thờ gỗ mít đục hạ nền chạm tứ quý