Bàn thờ án gian 33

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít sơn son thếp vàng