Bàn thờ án gian 34

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít đục hạ nền sơn son thếp vàng