Bàn thờ án gian 35

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít đục hạ nền sơn son thếp vàng