Bàn thờ án gian 36

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít đục ngũ phúc