Bàn thờ án gian 37

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít đục ngũ phúc chân quỳ