Bàn thờ án gian 38

Đây là mẫu án gian thờ gỗ dổi găng