Bàn thờ án gian 40

Đây là bộ án gian thờ gỗ mít để mộc chạm hoa sen