Bàn thờ chấp tải 04

Bàn thờ chấp tải gỗ mít sơn son thếp vàng chạm tứ quý