Bàn thờ chấp tải 05

Bàn thờ chấp tải gỗ mít sơn son thếp vàng chạm tứ linh