Bàn thờ chấp tải 06

Bàn thờ chấp tải gỗ mít sơn son thếp vàng