Bàn thờ chấp tải 07

Bàn thờ chấp tải gỗ mít sơn son thếp vàng chạm tứ quý