Bàn thờ chấp tải 09

Bàn thờ chấp tải gỗ mít sơn son thếp vàng chạm tứ quý