Bàn thờ chấp tải 11

Bàn thờ chấp tải gỗ mít, để mộc, chạm tứ linh