Bàn thờ chấp tải 12

Bàn thờ chấp tải nhị cấp gỗ mít sơn son thếp vàng chạm tứ quý, tứ linh