Bàn thờ ô xa 01

Bàn thờ ô xa gỗ mít để mộc dạ chạm ngũ phúc