Bàn thờ ô xa 02

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng dạ chạm ngũ phúc