Bàn thờ ô xa 05

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng dạ đục cá chép hóa rồng, chân vuông 9cm