Bàn thờ ô xa 06

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng dạ chạm ngũ phúc, chân vuông 9cm