Bàn thờ ô xa 08

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng dạ chạm ngũ phúc