Bàn thờ ô xa 10

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng đặt tại đình, đền, chùa